Home » ANBI / Belastingdienst

 

ANBI / ALGEMEEN NUTBEOGENDE INSTELLINGEN :

 
Per 1 Januari 2014 verandert de regelgeving voor de ANBI’s.
ANBI’s moeten een aantal voorwaarden op hun internetsite openbaar maken,
om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.
Onze stichting staat sinds 2009 bij de Belastingdienst geregistreerd
als algemeen nut beogende instelling ( ANBI ).
Sinds onze oprichting staan deze gegevens al op onze website,
maar voor de duidelijkheid zullen we ze hier op een rijtje vermelden :
 
1. Naam : Stichting Karunia
2.
RSIN / Fiscaalnummer : 8203 52 639
3. Contactgegevens :
    Mesdagstraat 27 huis
    1073 HJ Amsterdam

    Tel : 020 692 61 95
    
Email : stichtingkarunia@hotmail.com

4. Bestuurssamenstelling :

    Voorzitster : Jeanette van Oostrum.    
    Penningmeester : Gert vander Zwan.

    Secretaris : Suzy Visser.

5. Beleidsplan : BELEIDSPLAN 2016 - 2020
    Verkort :
    Manier van werving :

Onze stichting werft geld door vermogensfondsen, kringloopwinkels en andere stichtingen, die wel financiele middelen hebben maar zelf geen projecten uitvoeren, aan te schrijven en voor een klein gedeelte ontvangen we ook giften van particulieren, die ons weten te vinden via onze website of door mond op mond reclame en het geven van visitekaartjes. We doen dit op projectmatige basis door het indienen van een projectvoorstel met bijbehorende begroting.

Is het volledige begrootte bedrag ontvangen dan wordt het project pas uitgevoerd. De projecten, die voor dit jaar gepland zijn, zijn te vinden op deze website.

Beheer van het geld / de donaties : Stichting Karunia heeft een rekening bij de ABNAMRO. Stichting Karunia beschikt niet over een eigen vermogen. Wij voeren onze projecten uit, middels de verkregen gelden / donaties.
    Besteding van het geld / de donaties : De besteding van de gelden / donaties is te vinden op de balans en staat van baten en lasten met toelichting opgenomen
    in het jaarverslag op onze website verantwoord volgens de “Richtlijn 650 voor Fondsenwervende Instellingen “.
6. Beloningsbeleid : 
    Alle bestuursleden zetten zich onbezoldigd in.

7. Doelstelling :
  Sociale, Culturele & Maatschappelijke Projecten  ondersteunen in Indonesië. Kleinschalig & zonder winstoogmerk.

8. Verslag uitgeoefende activiteiten : JAARVERSLAG 2018
9. Financiële verantwoording : JAARVERSLAG 2018 

Bovenstaande gegevens zijn ook vermeld op : www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/karunia